PRIVACY POLICY

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

1.    ALGEMEEN INFORMATIE.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 
Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link; 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet
Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2.    WIE ZIJN WE?

Eagle Fund I cvba werd opgericht met één doel; het voor investeerders uit diverse sectoren mogelijk maken om op een veilige en tegelijk dynamische manier te investeren in (voornamelijk) residentiële vastgoedprojecten. Met het oog op de maximalisatie van het rendement op de geïnvesteerde kapitalen, wordt er naar gestreefd om zoveel via recht van opstal te werken waarbij de bouwgronden niet dienen te worden aangekocht.  Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om onze vastgoedactiviteiten op een efficiënte manier mogelijk te maken en zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:


Eagle Fund cvba, afdeling privacy, Leopoldlaan 121 te 8430 MIDDELKERKE
of via privacy@groepcaenen.be
of 059 40 40 40
of contactformulier op http://www.eaglefund.be

3.    UW GEGEVENS EN DE VERWERKING ERVAN.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, adres, e-mail adres, telefoonnummer in het kader van onze werkzaamheden als erkend vastgoedmakelaar. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

Bij het nalaten van uw contactgevens via invulformulieren, in het kantoor of op gelijk welke andere wijze bij Caenen gaat u akkoord met de privacy policy van Caenen, dat uw gegevens mogen gebruikt worden voor marketingdoeleinden (o.a. maandelijkse nieuwsbrieven, mariagemails, ...) van Caenen of hieronder vallende vennootschappen. U behoudt ten alle tijde het recht om zich uit te schrijven via de aanwezige uitschrijfknoppen.

•    Het leveren van onze diensten: wij gebruiken uw gegevens zodat wij het aankopen, verkopen van onroerende goederen kunnen realiseren. Uw gegevens worden daarnaast ook gebruikt om u te contacteren en informeren over ons aanbod.
•    Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze aanbiedingen, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link onderaan in de nieuwsbrief.
 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:
•    omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
•    omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
•    omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn;
•    omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken.


4.    DOORGIFTE, BEWAARTERMIJN EN VERTROUWELIJKHEID.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit. 
Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.    INZAGE, VERBETERING, WISSEN, VERZET, KLACHTEN

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres privacy@groepcaenen.be.
Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:
•  Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België Adres
•  commission@privacycommission.be Telefoon
•  +32 (0) 2.274.48.00
•  www.privacycommission.be